Ученици који имају право на бесплатну ужину у школској 2023/2024. години треба до 10. у месецу доставе следећу документацију:

  • фотокопију решења о оствареном праву на новчану социјалну помоћ (не старије од 2 године),
  • фотокопију решења о смештају детета у старатељску, хранитељску породицу или установу социјалне заштите или
  • фотокопију мишљења интерресорне комисије или решења о категоризацији.

Право на бесплатну ужину у септембру може се остварити уколико се наведена документација достави до 10. септембра 2023. године.

Сваки месец списак се коригује по потреби и доставља до 10. у месецу са наведеним прилозима.