Закон о основама система образовања и васпитања

ico-pdf  Преузми


Закон о основном васпитању и образовању

ico-pdf  Преузми


Образовни стандарди за крај обавезног образовања

ico-pdf  Преузми


Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Сл. гласник РС, бр. 34) за ученике који су школске 2019/2020. године први, други, пети и шести разред
 
 

Правилник о оцењивању за ученике који су школске 2019/2020. године трећи, четврти, седми и осми разред

ico-pdf  Преузми


Правилник о утврђивању права на ИОП

ico-pdf  Преузми


Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

ico-pdf Преузми


Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности, 1.9.2018.

ico-pdf Преузми


Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

ico-pdf Преузми


Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања

ico-pdf Преузми


Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, бр. 81/2017

ico-pdf  Преузми


Стручно усавршавање

ico-pdf  Преузми


Правилник о стандардима квалитета рада установе

ico-pdf  Преузми


Правилник о вредновању квалитета рада установе

ico-pdf  Преузми