Oсновна школа „Никола Вукићевић“ Сомбор

директор школе: проф. Ђуро Буловић

 

Адреса:   Вељка Петровића 4,

 Сомбор 25000

 Србија (Војводина)

 

Телефон/фаx:  025 / 412 - 630

Телeфон директора школе: 025 / 483 - 162

 

E-mail: osnikolavukicevic@mts.rs

Сајт школе: www.nikolavukicevic.edu.rs

 

Администратор сајта: Славица Плац                                                                                    
                         
              Мејл: slavica.plac@gmail.com