ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

 • Годишњи план рада школе за школску 2023/24. годину

          ico-pdf Преузми


 • Годишњи план рада школе за школску 2022/23. годину

  ico-pdf Преузми


 • Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину

  ico-pdf Преузми


 • Годишњи план рада школе за школску 2020/21. годину

  ico-pdf Преузми


 • Годишњи план рада школе за школску 2019/20. годину

  ico-pdf Преузми


 •  Годишњи план рада школе за школску 2018/19. годину 


 • Годишњи план рада школе за школску 2017/18. годину

  ico-pdf  Преузми

 • Извештај о раду школе за школску 2022/23. годину

ico-pdf Преузми


 •  Извештај о раду школе за школску 2021/22. годину

ico-pdf Преузми


 • Извештај о раду школе за школску 2020/21. годину

ico-pdf  Преузми


 • Извештај о раду школе за школску 2019/20. годину

ico-pdf  Преузми


 • Извештај о раду школе за школску 2018/19. годину

ico-pdf Преузми


 • Извештај о раду школе за школску 2017/18. годину

ico-pdf Преузми


 • Извештај о раду школе за школску 2016/17. годину

ico-pdf  Преузми

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

 •  Финансијски извештај за 2023. годину

         ico-pdf Финансијски извештај за 2023. годину


 • Финансијски извештај за 2022. годину и Финансијски план за 2023. годину

         ico-pdf Финансијски извештај за 2022. годину (текстуално),  ico-pdf Финансијски извештај (табеларно),  ico-pdf Финансијски план за 2023.


 •  Финансијски извештај за 2021. годину и Финансијски план за 2022. годину

          ico-pdf Финансијски извештај за 2021. годину (текстуално), ico-pdf Финансијски извештај (табеларно) ico-pdf Финансијски план за 2022. 

 ico-pdf Анекс уговора о финансирању у 2022. години


 •  Финансијски извештај за 2020. годину и Финансијски план за 2021. годину

           ico-pdf Финансијски извештај за 2020. годинуico-pdf Завршни рачун за 2020. годинуico-pdf Финансијски план за 2021. годину 


 •  Финансијски извештај за 2019. годину

          ico-pdf Финансијски извештај за 2019. годину


 • Финансијски извештај за 2018. годину

          ico-pdf Стр. 1 - Преузмиico-pdf Стр. 2 - Преузмиico-pdf Стр. 3 - Преузми


 • Финансијски извештај за 2017. годину

          ico-pdf Стр. 1 - Преузмиico-pdf Стр.2 - Преузмиico-pdfСтр. 3 - Преузми

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

 • Развојни план школе 2021-2024

ico-pdf Преузми


 •  Годишњи план за Развојни план школе - шк. 2023/24.

ico-pdf Преузми


 • Извештај за Развојни план школе - крај шк. 2022/23.

ico-pdf Преузми


 • Годишњи план за Развојни план школе - шк. 2022/23.

ico-pdf Преузми       


 • Извештај за Развојни план школе - крај шк. 2021/22.

ico-pdf Преузми

 

Анекс Школског програма за 2023/24. годину

ico-pdf Преузми


Анекс Школског програма за 2022. годину

ico-pdf Преузми


Извештај о самовредновању кључне области ЕТОС

ico-pdf Преузми


Статут Основне школе „Никола Вукићевић“

ico-pdf  Преузми


Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика у ОШ „Никола Вукићевић“

ico-pdf Преузми


Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ „Никола Вукићевић“

ico-pdf Преузми


Правилник о правима, обавeзама и одговорности ученика

ico-pdf Преузми


Правилник о похваљивању и награђивању ученика ОШ „Никола Вукићевић“

 ico-pdf Преузми


Правилник о испитима у ОШ „Никола Вукићевић“

ico-pdf Преузми


Правила понашања у установи

ico-pdf Преузми


Пословник о раду Савета родитеља ОШ „Никола Вукићевић"

ico-pdf Преузми


 Посебан колективни уговор 2015.

ico-pdf  Преузми


 

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА

ico-pdf Извештај о попису на крају 2022. године

ico-pdf Решење о именовању лица за заштиту података о личности

ico-pdf Корисници издатог школског простора за период 04.03.2022-01.03.2023. године

ico-pdf Ценовник закупа простора